Bejelentkezés

Nyelvek

Nyelv kiválasztása
  • angol

ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ „ALD CARMARKET” ONLINE HASZNÁLTAUTÓ ÉRTÉKESÍTÉSI PORTÁLON

1. CÉL

Jelen általános részvételi feltételek célja (a továbbiakban: Általános Részvételi Feltételek az „ALD Carmarket” online értékesítési Portálon, a továbbiakban: Portál), hogy meghatározza a Portálhoz történő hozzáférés feltételeit, az online értékesítés megszervezését és lebonyolítását, valamint ezek vonatkozásban az eladó és a vevő jogait illetve kötelezettségeit.

Az ALD Automotive fenntartja a jogát, hogy jelen Általános Részvételi Feltételeket bármikor saját belátása szerint megváltoztassa.

2. KÖZZÉTÉTEL ÉS HOSTING

2.1 Közzététel

A Portált közzéteszi:
Motrada Handels GmbH
Reisnerstraße 25/4
1030 Vienna
+43 (0) 7 200 10 313-30
office@motrada.net

2.2 Hosting

A Portált hostolja:
---
3. FOGALMAK

Vevő: jelenti bármely Résztvevőt, aki az ALD-től Értesítést kapott és a Vételárat megfizette.

ALD: jelenti az ALD-t, attól függetlenül, hogy (i) az online értékesítés szervezőjeként, (ii) a Portálra értékesítésre feltett Gépjárművek tulajdonosaként, illetve (iii) a Portálra értékesítésre feltett Gépjárművek tulajdonosának képviselőjeként jár el.

Személyes Adat: jelenti bármely egyedileg azonosított vagy azonosítható természetes személlyel közvetlenül vagy közvetetten összefüggésbe hozható információt, az egyénre vonatkozó azonosító számot vagy más rá jellemző tényt. Jelen Általános Részvételi Feltételek alapján az ALD jogosult a Résztvevők képviselőjeként és/vagy kapcsolattartójaként eljáró, vagy az online értékesítés során az érdekükben cselekvő természetes személyek személyes adatait a jelen Általános Részvételi Feltételekben rögzítettek szerint, a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezelni.

Értesítés: jelenti az ALD email üzenetét kiválasztott Vételi Ajánlatot tevő Résztvevőnek.

Vételi Ajánlat: jelenti azt az összeget amelyért Résztvevő meg kívánja vásárolni a Gépjárműveket.

Résztvevők: jelenti azon Gépjármű Kereskedőket, akik jogosultak az online értékesítésben részt venni.

Vételár: jelenti azt a vételárat, amelyet az a Résztvevő köteles az ALD részére megfizetni akinek a Vételi Ajánlatát kiválasztották, és erre vonatkozólag Értesítést kapott az ALD-től.

Gépjármű Kereskedő: jelenti bármely bejegyzett jogi személyt, illetve egyéb társaságot, amely a gépjármű üzletágban tevékenykedik, és ezáltal pontos ismeretekkel rendelkezik a gépjárműpiacról, különösen a használtgépjárművek piacáról.

Gépjárművek: jelent egy vagy több gépjárművet, vagy gépjárműkontingenst.

Értékesítés: jelenti a 6. 7, és 8. pontokban meghatozott folyamat eredményeként létrejött adásvételt, amelynek értelmében a Résztvevő/Vevő kötelezettséget vállal a Vételár ALD részére történő megfizetésére.

4. RÉSZTVEVŐK

4.1 A Résztvevők minősége

Kizárólag azon Gépjármű Kereskedők jogosultak az ALD által szervezett online értékesítésben részt venni, akik magukat az egyedi felhasználónév és jelszó első igénylésekor az alábbi okiratokkal megfelelően azonosították.

Jogi személy illetve jogi egyéb társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat illetve a nyilvántartásba vételt igazoló okirat, valamint a vezető tisztségviselő aláírási-címpéldánya.

Amennyiben igénylő nem saját nevében jár el, úgy valamennyi esetben szükséges a képviselő teljes bizonyító erővel bíró okiratba foglalt meghatalmazása.

Jelen Általános Részvételi Feltételek elfogadásával a Résztvevő kifejezetten nyilatkozik, hogy a fentiekben meghatározottak szerint Gépjármű Kereskedőnek minősül.

4.2 Az ALD joga a Résztvevők Gépjármű Kereskedő minőségének ellenőrzésére

Az ALD fenntartja a jogát, hogy kockázatelemzést készítsen a Résztvevő pénzügyi és jogi helyzetéről az online értékesítésben történő részvétele során fennálló kötelezettségvállalásainak teljesítése érdekében.

Bármely a jelen Általános Részvételi Feltételek céljához ésszerűen szükséges információnak a Résztvevő általi megtagadása a Portálhoz történő hozzáférés ALD általi megszüntetéséhez vezethet.

5. FELHASZNÁLÓNÉV ÉS JELSZÓ

5.1 Felhasználónév és jelszó rendelkezésre bocsátása

Az ALD minden a jelen Általános Részvételi Feltételeket elfogadó, és a 4. pontban meghatározott feltételeket teljesítő, Résztvevő számára felhasználónevet és jelszót biztosít a Portálhoz történő hozzáférés, és az online értékesítésben történő részvétel érdekében.

A jelen Általános Részvételi Feltételek bármely lényeges változása esetében a korábbi Általános Részvételi Feltételek alapján kiadott felhasználónevek és jelszavak az ALD által azonnali visszavonásra kerülnek.

Ez esetben Résztvevőnek új felhasználónevet és jelszót kell igényelnie, hogy hozzáférjen a Portálhoz és részt vegyen az online értékesítésben.

ALD fenntartja a jogát, hogy bármely Résztvevő felhasználónevét és jelszavát bármikor indoklás nélkül visszavonja.

Minden Résztvevő jelszava 90 napig érvényes, amelyet követően megfelelően megújítható.

5.2 A felhasználónév és jelszó bizalmas kezelése

A Résztvevők részére biztosított felhasználónév és jelszó személyesnek minősül, azért kizárólagosan a Résztvevő felelős. Ennek érdekében Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználónevét és jelszavát bizalmasan kezeli, azt különösen harmadik fél számára nem írja le, és nem fedi fel. Résztvevő valamennyi ezen kötelezettségének a megszegéséből eredő kárát saját maga köteles viselni, beleértve az esetlegesen jogosulatlan harmadik személy által tett Vételi Ajánlat következményeit is.

Amennyiben a felhasználónév és/vagy a jelszó elveszik, vagy azt elfelejtik, a Résztvevő köteles erről az ALD-t ezen linkre kattintva haladéktalanul értesíteni az új felhasználónév és/vagy jelszó igénylése érdekében. Résztvevő ezen bejelentési kötelezettségének az elmulasztásból eredő kárát saját maga köteles viselni, beleértve az esetlegesen jogosulatlan harmadik személy által tett Vételi Ajánlat következményeit is.

Résztvevő kizárólag saját nevében és érdekében jogosult Vételi Ajánlatot tenni.

Bármely Résztvevő felhasználónevével és jelszavával közvetetten megtett Vételi Ajánlat a Résztvevő által személyesen megtett Vételi Ajánlatnak minősül.

Résztvevő a Vételi Ajánlatának érvénytelensége érdekében nem hivatkozathat arra, hogy felhasználónevét és jelszavát harmadik személy használta, és ezen vonatkozásban nem jogosult jogorvoslatra sem. Amennyiben az ALD kifejezetten másképp nem rendelkezik, úgy valamennyi a Résztvevő felhasználónevével és jelszavával megkötött adásvétel ellenértékének megfizetése ezen Résztvevőt terheli, csakúgy mint a 8.6.1 pontban meghatározott egyéb kiadásokét.

6. AZ ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉSE

6.1 Az értékesítés kezdete és lezárása

Az ALD az értékesítést kezdetét legalább 5 napot megelőzően teszi közzé a Portálon az értékesítés kezdetének (GMT +0), csakúgy mint a lezárásának a pontos időpontját.

6.2 Az értékesítésre szánt gépjárművek

Az ALD az értékesítés kezdetét legalább 5 napot megelőzően teszi közzé az értékesíteni kívánt gépjárművek végleges listáját a Portálon.

Kizárólag az ALD döntése, hogy mely Gépjárművek kerülnek általa értékesítésre.

A Portálon értékesítésre közzétett Gépjárművek nem jelentenek ajánlati kötöttséget Résztvevővel szemben az ALD részéről, így az ALD jogosult egy vagy több értékesíteni kívánt Gépjárművet bármiféle indoklási kötelezettség nélkül az értékesítésből kivonni, akár annak eredményes lezárultát követően is.

Az ALD a Portálon közzéteszi a Gépjárműveknek a lehetőségek szerinti legpontosabb leírását.

6.3 Az értékesítés részleteinek megváltoztatása

Az ALD Fenntartja a jogát bármely az értékesítéshez kapcsolódó tájékoztató bármiféle indoklás nélküli megváltoztatására illetve módosítására, különös tekintettel, az információ bevitele illetve a közzétételben bekövetkezett hiba vagy elírás esetén.

7. AZ ÉRTÉKESÍTÉS MENETE

7.1 Vételi Ajánlat

Résztvevő a 6.1 pontban foglaltak szerint egy vagy több Vételi Ajánlatot tehet az értékesítés időtartama alatt. Az értékesítés lezárását követően Vételi Ajánlat nem tehető.

A Vételi Ajánlatot tevő Résztvevő kifejezetten és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Vételi Ajánlatát az ALD kiválasztja, úgy a Vételárat maradéktalanul megfizeti.

A Résztvevő által megtett Vételi Ajánlat nem vonható vissza, azonban saját belátása szerint jogosult akár több alkalommal is magasabb Vételi Ajánlatot tenni, ami az ezt megelőző alacsonyabb Vételi Ajánlatot automatikusan felülírja. A Résztvevő által az értékesítés lezárásakor érvényes utolsó Vételi Ajánlat az értékesítés lezárását követő 30 napig kötelező Résztvevő részére.

Bármely Résztvevőnek az egyes értékesítést legalább 3 nappal megelőző kifejezett kérelmére, az ALD biztosítja a Gépjárművek állapotának megvizsgálását és ellenőrzését az ALD által meghatározott időben és helyen. Ezen megvizsgálás az ALD képviselőjének jelenlétében történik.

7.2 A vételi ajánlatok kiértékelése

7.2.1 A vételi ajánlat kiválasztása az ALD által

A Résztvevők részére a Vételi ajánlatuk megtételére nyitva álló határidő lejártát követően, az ALD megvizsgálja a Résztvevők által megtett valamennyi Vételi Ajánlatot, hogy azok közül a nyertes ajánlatot a saját belátása szerint kiválassza.

A kiválasztás különösen a Résztvevő által megajánlott Vételár, illetve a Résztvevő anyagi helyzete, valamint egyéb, az ALD kizárólagos belátása szerint megállapított feltételek figyelembevételével történik.

7.2.2 Az ALD által kiválasztott vételi ajánlattal kapcsolatos viták

Az ALD által kiválasztott Vételi Ajánlattal kapcsolatos vita esetében az ALD kizárólagos belátása szerint jogosult eldönteni, hogy mely Résztvevő tette a legjobb Vételi Ajánlatot, kizárva a többi Résztvevő erre vonatkozó jogorvoslati jogát.

Abban az esetben, ha később mégse az ALD által eredetileg kiválasztott Vételi Ajánlat kerül kiválasztásra, így különösen ha a Résztvevő személyével és/vagy a Gépjárművek megvásárlására felhasználandó források eredetével kapcsolatosan kétségek merülnek fel, úgy az ALD saját belátása szerint jogosult egy másik Résztvevő Vételi Ajánlatát kiválasztani, vagy az értékesítéstől egyszerűen elállni.

Ebben az esetben az ALD jogosult a 8.6.1 pontban meghatározott Értékesítési Díjat a szerződésszegő Résztvevőre terhelni, ezzel kapcsolatosan bármilyen jogorvoslati lehetőséget kizárva.

8. AZ ADÁSVÉTEL MEGKÖTÉSE

8.1 Értesítés

Minden értékesítés lezárását követően az ALD által a Gépjárművek megvásárlására kiválasztott Résztvevő Értesítést kap, legkésőbb az értékesítés lezárását követő 3 napon belül.

Ezt követően ALD proforma számlát állít ki, amelyet e-mailben megküld a Résztvevőnek.

8.2 A Vételár megfizetése

A Vételár, valamint az Értékesítési Díj (8.6.1) ALD részére történő megfizetése a proforma számla kibocsátását követő 8 napon belül esedékes, és az ALD által a Résztvevő számára megadott bankszámlaszámra történő banki átutalással teljesítendő.

Amennyiben a Vételár a fenti határidőn belül nem kerül az ALD részére megfizetésre, úgy ALD fenntartja azon jogát, hogy az eredetileg kiválasztott Résztvevő Vételi Ajánlatát érvénytelennek tekintse.

Abban az esetben, ha Vevő a Vételárat a megadott határidőn belül nem fizeti meg, úgy az Értékesítési Díjnak megfelelő kötbér megfizetésére köteles.

Az ALD továbbá fenntartja a jogát, hogy azon Résztvevőknek, akik a megadott határidőn belül nem fizették meg a Vételárat, a Portálhoz való hozzáférési jogát felfüggessze.

8.3 Tulajdonjog fenntartása – Tulajdonjog átszállása

8.3.1 Tulajdonjog fenntartása

A jelen Általános Részvételi Feltételekben foglaltakkal nem ellentétben, az ALD a Gépjárművek teljes Vételárának a Vevő általi maradéktalan kiegyenlítéséig azokon a tulajdonjogát fenntartja.

8.3.2 Tulajdonjog átszállása

A Gépjárművek vonatkozásában a tulajdonjog a teljes Vételárnak a Vevő általi tényleges kiegyenlítésével száll át.

8.4 Gépjárművek átvétele

8.4.1 A Gépjárművek átvételének ideje és helye és a kárveszély viselése

A Gépjármű a teljes Vételár megfizetését megelőzően semmilyen körülmények között nem vehető át.
A Gépjármű átvételéért kizárólag Vevő felel, és viseli ennek minden ezzel kapcsolatos kockázatát és költségét.
A Gépjárművek átvételének idejét az ALD javasolja, és a Vevő fogadja el.
A Gépjárművek átvételét megelőzően az ALD értesíti a Vevőt a Gépjárművek átvételének pontos idejéről és helyéről. Általánosságban a Gépjárművek az ALD erre szolgáló telephelyén állnak rendelkezésre.

A Gépjárművek vonatkozásában a kárveszély annak Vevő, annak képviselője, illetve a fuvarozó általi átvételét követően száll át. Abban az esetben, ha Vevő a Gépjárműveket az előzetesen egyeztetett időpontot követően, késedelmesen veszi át, úgy ALD azokat a Vevő részére felelős őrzőként tárolja, és az ezzel összefüggésben felmerülő valamennyi költségét Vevőre terheli. A kárveszély ebben az esetben a Gépjárművek átvételére előzetesen egyeztetett, és Vevő által elmulasztott időpontban száll át Vevőre.

A Vevő felelőssége, hogy megfelelően intézkedjen a Gépjárművek biztosítása érdekében, azaz a Gépjárművek átvételekor már megfelelő biztosítási kötvénnyel rendelkezzen kivéve abban az esetben, ha az ALD forgalomból kivont Gépjárművet értékesített vagy Vevő tréleren szállítja el a megvett Gépjárművet.

8.4.2 A Gépjárművek Vevő általi átvétele

Az átvétel napján az ALD átadja Vevőnek, vagy annak képviselőjének az egyes Gépjárművel kapcsolatos dokumentumokat, beleértve a forgalmi engedélyt, a törzskönyvet, kulcsokat és a kódkártyákat. Vevő tudomásul veszi, hogy az ALD nem felel a Gépjármű üzemanyag szintjéért, és semmilyen esetben sem köteles azt utántölteni amennyiben az üres.

A Gépjárművek átvételekor Vevő vagy annak képviselője birtokbaadási jegyzőkönyvet vagy igazolást köteles aláírni, hogy a Gépjárművek a vételi ismertetőnek megfelelnek. A birtokbaadási jegyzőkönyv vagy igazolás továbbá igazolja a Gépjárművek Vevő, illetve annak képviselője általi átvételének pontos napját és idejét.

A Gépjárművek állapotával kapcsolatos bármely kifogást a Vevő, annak képviselője, illetve az ALD által választott szállító vagy szervezet képviselőjének a jelenlétében kell megtenni. A kifogásokat írásban kell megtenni a birtokbaadási jegyzőkönyvben vagy igazolásban feltüntetve, amelynek elmaradása esetén Vevő ezen jogáról kifejezetten lemond.

Abban az esetben ha Vevő vagy képviselője a Gépjárművet az átadás-átvételi jegyzőkönyv, vagy igazolás aláírása nélkül veszi át, úgy ezt automatikusan úgy kell tekinteni, hogy a Gépjármű a Vevő vételi szándékának megfelelt, így ez jövőben nem szolgálhat az adásvételnek a Gépjárművek nem-megfelelőssége miatti megtámadásához.

Vevő az általa megvásárolt Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a hatályos jogszabályokban rögzítettek szerint és határidőben köteles az illetékes hatósághoz bejelenteni. Vevő ezen bejelentési kötelezettségének az elmulasztásból eredő valamennyi kárát saját maga köteles viselni.

8.5 Szavatosságvállalások a gépjárművek tekintetében

A Gépjárművek a megtekintett állapotban kerülnek értékesítésre, bármely külön szavatosságvállalás nélkül, kivéve a hatályos jogszabályokban biztosítottakat. Tekintettel arra, hogy az Értékesítés tárgyát képező Gépjárművek márkája és felszereltsége Vevő által szabadon került kiválasztásra, illetve Vevőnek megvolt arra a lehetősége az Értékesítés előtt, hogy a kiválasztott Gépjármű állapotát Gépjármű Kereskedői minőségében megvizsgálja és ellenőrizze, ezért az ALD nem felel semmilyen hibáért amely a Gépjárműveket, annak részeit, alkatrészeit, kellékeit és felszereltségét befolyásolja vagy befolyásolhatja.

Abban az esetben ha a Gépjármű egyértelműen nem felel meg a vételi leírásban foglaltaknak, Vevőnek jogában áll annak átvételét megtagadni és erről az ALD-t haladéktalanul ajánlott tértivevényes levél útján értesíteni.

Amennyiben Vevő a vételi leírástól eltérő Gépjárművet átveszi, úgy nem jogosult az Értékesítésnek a Gépjárművek nem-megfelelőssége miatti teljes illetve részbeni megtámadására.

Az ALD nem felel a Gépjárművek nem-megfelelősége miatt kötelezettségekért, különösen azokért amelyek a gyártó műszaki leírásának illetve a jogszabályok megváltozásából erednek.

8.6 Díjak - Adók - Illetékek

8.6.1 Díjak

Minden értékesített Gépjármű után az ALD nettó hatvanezer forintnak (nettó 60.000,- Ft) megfelelő Értékesítési Díjat számol fel a Vételáron felül Vevő felé.

8.6.2 Adók és Illetékek

Vevő felelős minden jelenlegi vagy jövőbeni adó, illeték, illetve egyéb fizetési kötelezettségért, csakúgy mint bármely a Gépjárművek megszerzéséhez fűződő új környezetvédelmi szabályozás tekintetében kiszabott bírság és pótdíj (“malus”) tekintetében. Ugyanez vonatkozik a Gépjárművek értékesítéséhez kapcsolódó bármely adókkal és illetékkel kapcsolatban, amelyek Vevő részére teljes összegben ki- vagy továbbszámlázásra kerülnek.

9. TITOKTARTÁS

Résztvevők kötelezettséget vállalnak, hogy a Portálhoz történő hozzáférésük és/vagy az online értékesítésben történő részvételük során a tudomásukra jutott bármely írott vagy mondott információt bizalmasan kezelnek. Ezen információkat nem hozhatják semmilyen esetben sem nyilvánosságra, azt harmadik személyek felé nem közölhetik, kivéve azok részére akik ennek megismerésére jogosultak.

Ezzel összefüggésben Vevők az ALD-től vásárolt Gépjárművek viszonteladása során nem jogosultak az ALD nevét illetve egyéb adatait közölni. Vevők továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megvásárolt Gépjárművek tekintetében valamennyi egyedileg feltüntetett jelzést a Gépjárműről eltávolítanak (a matricákat eltávolítják), és valamennyi a Gépjárművekkel kapcsolatosan az ALD-re vagy azok korábbi használóira (így különösen a bérlőkre) utaló dokumentumot és jelzést megsemmisítenek.

Résztvevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ALD előzetes és kifejezett engedélye nélkül annak nevét, védjegyeit és/vagy logóit nem használják hivatkozásaikban, közleményeikben valamint a hirdetési tevékenységük során.

Jelen titoktartási kötelezettség határozatlan ideig érvényes, még abban az esetben is, ha a Résztvevőnek a továbbiakban már nincs hozzáférése a Portálhoz, illetve azt a jelen Általános Részvételi Feltételekben foglaltak szerint bármilyen okból felfüggesztették.

Résztvevő köteles a jelen titoktartási kötelezettség általa történő megszegéséből eredő valamennyi kárt az ALD részére megtéríteni.

10. ADATVÉDELEM

A Portálhoz történő hozzáférés és/vagy az online értékesítésben történő részvétellel a Résztvevők önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk ezzel kapcsolatosan a Portálon megadott Személyes Adatokat az ALD a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szükséges mértékben nyilvántartsa és kezelje. Az ALD tudomására jutott valamennyi Személyes Adat kizárólag, a kapcsolódó szolgáltatások és a vevői kapcsolatok színvonalának megtartása és fejlesztése érdekében használható fel.

Az ALD a fentiek keretében a tudomására jutott valamennyi Személyes Adatot kizárólag az érintett Résztvevőnek a Portálhoz történő hozzáférésének és/vagy az online értékesítésben történő részvételének időtartamáig tartja nyílván és kezeli, azt követően azokat haladéktalanul megsemmisíti.

Résztvevők tudomásul veszik és hozzájárulnak, hogy amennyiben a fenti célból szükséges, úgy ezen Személyes Adatok az ALD partnerei, üzletkötői és biztosítói, alvállalkozói és szolgáltatásnyújtói, valamint az ALD anyavállalatának a Societé Générale-nak az Európai Unión belül vagy azon kívül létesített leányvállalatai felé továbbíthatóak. A szükséges Személyes Adatok továbbítása a hatályos magyar jogszabályokban rögzített feltételek, és az ott biztosított garanciák szerint történik az adatvédelem érdekében.

Résztvevők jogosultak a rájuk vonatkozóan kezelt Személyes Adatokról tájékoztatást, illetve azok helyesbítését és törlését kérni. Résztvevők jogosultak továbbá a Személyes Adatok felhasználását bármikor kifogásolni, amelyet az ALD köteles 15 napon belül megvizsgálni.

Résztvevők bármikor és bármilyen indoklás nélkül jogosultak a Személyes Adatuknak a közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználását megtiltani.

11. A PORTÁL TARTALMA, CÉLJA ÉS BIZTONSÁGA

A Portál egy az ALD által a www.aldcarmarket.com címen üzemeltetett, a gépjárműpiachoz, különösen a használtgépjármű piachoz kapcsolódó interaktív szolgáltatásokkal kiegészített weboldal.

A Portálon biztosított interaktív szolgáltatások keretében biztosított információk és eredmények semmilyen körülmények között nem tekinthetők kimerítőnek. Mielőtt ezen információk birtokában bármilyen döntésre kerülne sor, Résztvevők kötelesek ellenőrizni, hogy az megfelel-e a kitűzött feltételeiknek és céljaiknak. Ennek megfelelően az ALD felelőssége semmilyen körülmények között nem állapítható meg a Portálon vagy azon keresztül elérhető információ felhasználásával kapcsolatban, tekintettel arra, hogy ezen információk és szolgáltatások felhasználása a Résztvevők kizárólagos felelőssége, ellenőrzése és kezelése alá tartozik.

Az ALD partnerei által a Portálon keresztül hozzáférhetővé tett információ illetve szolgáltatás ezek kizárólagos felelősségébe tartozik, és az ALD nem szavatol ezen partnerek által a Portálon vagy más elosztási és marketing csatornán keresztül közzétett információ és szolgáltatás megfelelőségéért, pontosságáért, teljességéért, és természetéért.

ALD mindent tőle telhetőt megtesz a Portál szerkesztési és működtetési kötelezettségeinek teljesítése érdekében. Résztvevők a Portált saját felelőségükre használhatják, és kizárólagosan kötelesek valamennyi szükséges ellenőrzést lefolytatni, különösen azon információk felhasználását megelőzően amelyeket a Portál tartalmaz vagy az interaktív szolgáltatásainak keretében nyújt.

Az Internet használata során kialakult gyakorlatnak megfelelően, ALD fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a Portálon saját belátása szerint bármilyen hirdetést helyezzen el.

Résztvevők figyelme felhívásra került az Internet hálózat lehetséges zavaraira, különösen az adatok biztonságos átvitele, a Portálhoz történő folyamatos hozzáférés elmaradása, az adatátvitel nagyságának és gyorsaságának elmaradása, illetve a vírusok terjedése vonatkozásában.

Az ALD minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Portál a jelen Általános Részvételi Feltételekben meghatározott idő alatt - azaz az ALD általi ütemezett rend szerint – hozzáférhető és elérhető legyen, azonban ennek elmaradásáért semmilyen felelősséget nem vállal. Ennek megfelelően az ALD nem felelős a Portálhoz történő hozzáférés és annak használatában bekövetkezett akadályokért, illetve általánosságban az Internet hálózatban bekövetkezett bármely zavarért ami a Portál hozzáférését illetve használatát befolyásolja.

12. A PORTÁL HASZNÁLATA ÉS A SZELLEMI TULADJON

Résztvevők kötelezően alávetik magukat valamennyi magyar jog- és hatósági szabályoknak előírásoknak, különös tekintettel: - a multi-média alkotásokra, a szoftverekre, a szövegekre, a cikkekre, a fotókra, a bejegyzett védjegyekre, az adatbázisokra, bármely az internet felhasználók által a Portálon hozzáférhető képre vonatkozó ipari és szerzői jogokra, - a fényképeken szereplő személyek jogaira, - a fényképészek és ügynökségek ezen fotókhoz kapcsolódó jogaira, - a Személyes Adatokkal kapcsolatosan az adatvédelmi és személyiségjogi törvényekre, - a sajtójogra, - és a számítógépes visszaélésekre vonatkozó rendelkezésekre.

Ennek következtében Résztvevőknek kifejezetten tilos – hamis személyazonosságot, illetve harmadik személy azonosságát felvenni, - vírust, trójai programot, logikai bombát vagy bármely egyéb káros illetve veszélyes programot hozzáférhetővé tenni, - a Portál üzemelését akadályozni, - bármely már létező tartalmat részben vagy egészében a jogosult hozzájárulása nélkül átvenni, - az ALD vagy harmadik személy védjegyét, cégnevét, logóját vagy egyéb megkülönböztető jelét reprodukálni és/vagy használni, - a Portál információs rendszerének adminisztrációs alrendszerébe behatolni, vagy annak tartalmát részben vagy egészben megváltoztatni.

Amennyiben a Portálon másképp nincs feltüntetve, úgy az ALD azon szellemi jogok tulajdonosa, amelyek lehetőséget biztosítanak számára a Portál módosítására és működtetésére különösen az alábbi részek tekintetében: - a weboldal és annak fa-struktúrája, - a fejlécek, a képi megjelenés, a látványterv, az ergonómia, a működés, a szoftverek, a szövegek, az animált és statikus képek, a know-how, a rajzok, a grafikák és valamennyi a weboldalt összetevő elemek rendezése és megnevezése, - az adatbázisok, azok felépítése és tartalma, - a weboldal bármely elgondolásával kapcsolatos dolog, legyen az grafikai vagy műszaki, - az ALD által a Portállal kapcsolatosan használt és bevezetett védjegy, szabadalom, elnevezés, mozaikszó, logó, szín, grafika vagy egyéb jelzés.

Ennek megfelelően tilos az alábbi alkotóelemeket bármilyen formában, közvetlenül vagy közvetetten reprodukálni, csakúgy mint a Portálhoz történő hozzáférés során megismert védjegyeket, szabadalmakat, elnevezéseket, mozaikszavakat, logókat, színeket, grafikákat vagy egyéb jelzéseket akár csak részben megváltoztatni, illetve általánosságban azokat a jelen Általános Részvételi Feltételekkel összefüggésen kívül használni és reprodukálni. Ennek megsértése esetén a jogsérelem vonatkozásban a hatályos magyar jogszabályok szerinti szankciók kerülnek alkalmazásra.

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.1 Kötelező erő

A jelen kötelező erejű rendelkezések a Felek között esetlegesen korábban létrejött egyedi szerződésekben foglaltakkal együttesen képezik a Felek teljes akaratát e tárgyban. Amennyiben a jelen Általános Részvételi Feltételekben foglaltak a korábban megkötött egyedi szerződésekben rögzítettekkel ellentétben állnak, úgy az utóbb érvényesül.

A Résztvevők által támasztott általános szerződési feltételek, vagy bármely a Résztevők által megszövegezett vagy használt hasonló dokumentum a Portálhoz történő hozzáférés vonatkozásában nem alkalmazható.

13.2 Felek függetlensége

A jelen Általános Részvételi Feltételek Résztvevő általi elfogadása semmilyen esetben sem keletkeztet a Résztvevő javára akármilyen partneri viszonyt, közös vállalkozást, munka- illetve franchise jogviszonyt.

Egyik Fél sem jogosult a másik Fél nevében és javára bármilyen megállapodást megkötni. Ennek érdekében mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy semmi olyat nem tesz amely e tekintetben harmadik felet félrevezetne, illetve a másik Fél nevében nem köt semmilyen szerződést, nem vállal garanciákat.

13.3 Részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen Általános Részvételi Feltételek bármely rendelkezése érvénytelenné, kikényszeríthetetlenné, illetve okafogyottá válna, úgy azt figyelmen kívül kell hagyni azzal, hogy az nem érinti az Általános Részvételi Feltételek többi rendelkezésének érvényességét, kivéve amennyiben az érintett rész valamely Fél lényeges érdeke volt az Általános Részvételi Feltételek aláírásakor. Ebben az esetben Felek jóhiszeműen kötelesek ezen érvénytelen rendelkezést olyannal helyettesíteni, amely az eredeti szándékuknak megfelel.

13.4 Jogfenntartás

Amennyiben valamely Fél nem érvényesíti valamely jogát, vagy nem követeli a másik Fél bármely kötelezettségvállalásnak vagy felelősségének végrehajtását a jelen Általános Részvételi Feltételekben foglaltak szerint, úgy ez nem tekinthető a jelen Általános Részvételi Feltételekből eredő jogáról, kötelezettségéről és felelősségéről történő lemondásnak.

13.5 Fejezetek megnevezése

A fejezetek megnevezése kizárólag tájékoztató célú, és nem érinti a az Általános Részvételi Feltételek tartalmát vagy értelmezését. A jelen Általános Részvételi Feltételek tartalmának, fejezeteinek illetve pontjainak értelmezési nehézsége esetén a fejezetek megnevezését figyelmen kívül kell hagyni.

14. IRÁNYADÓ JOG, VITARENDEZÉS

14.1 Irányadó jog

A jelen Általános Részvételi Feltételekre, valamint az esetleges Értékesítésekre, azok értelmezésére, a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

14.2 Vitarendezés

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek a jelen Általános Részvételi Feltételekből, valamint az esetleges Értékesítésekből eredő, vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitájuk peren kívüli rendezése érdekében.

Valamennyi a jelen Általános Részvételi Feltételekből, valamint az esetleges Értékesítésekből eredő viták esetében amelyet a felmerülésüktől számított egy (1) hónapon belül Felek nem tudnak peren kívül rendezni, Felek a Pt. Általános illetve egyéb illetékességi szabályai szerint kötelesek eljárni.

Kijelentem hogy a jelen Általános Részvételi Feltételeket megismertem és megértettem, és az azokban foglaltakat mindennemű korlátozás és fenntartás nélkül elfogadom.